Disclaimer:

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites van Swagerman Services B.V. Dit zijn: vdo-marineshop.nl, vdo-marineshop.com, vdo-webshop.nl, vdo-webshop.com en onze overige websites en webshops.

Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze websites en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Swagerman Services B.V. websites:

De informatie op deze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Swagerman Services B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 

Informatie van derden, producten en diensten:

Wanneer de Swagerman Services B.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. De informatie op dergelijke websites is door Swagerman Services B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken:

Swagerman Services B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swagerman Services B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen:

Swagerman Services B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht:

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.